KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

2) Administratorem Pani/Pana danych jest firma MP-EL Systemy wbudowane Marek Pachwicewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowska 47, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 521-355-47-59 (zwana dalej: MP-EL).

3) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z firmą MP-EL pod numerem telefonu w formie e-mail: info@mpel.pl

4) Administrator danych osobowych – MP-EL – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w wyłącznie w celach:

         - wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy

         - realizacji Państwa zamówień lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania zamówień

         - działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług.

         - innych –  na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

         - prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

         - prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

         - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

                   - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

                   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

                   - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest                    - podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

                   - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

         - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

                   - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

                   - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

                   - MP-EL nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

                   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

         - prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

                   - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

                   - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

         - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

                   - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez MP-EL.

                   - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MP-EL lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w MP-EL Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych MP-EL ma charakter dobrowolny.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

MP-EL Systemy wbudowane Marek Pachwicewicz
ul. Świeradowska 47
02-662 Warszawa

Polityka prywatności